Hukuk:hak kavramı

pegem.net/vatandaslık ve huhuk soruları
DUYURU…….Ticaret hukuku ve Pazarlama mevzuatına giren öğrenciler aşağıdaki temel konularla ilgili& dersleri ile ilgili sorulardan sorumludur.HUKUK ile ilgili görsel sonucu
Konularına Göre Haklar
A) Malvarlığı Hakları: Bireyin para ile ölçülebilen haklarıdır. Örneğin mülkiyet hakkı,rehin hakkı, telif hakkı
B) Şahsiyet Hakları: Paraya çevrilemeyen, manevi değeri olan haklardır. Bu haklar devredilemez ve miras yoluyla da olsa başkasına devredilemez. Örneğin anne ve babalarının çocukları üzerindeki velayet hakları, bireylerin şeref ve onuru bu tür
haklardandır.
Kullanacak Kişiye Göre Haklar
A) Kişiye Bağlı Haklar: Bunlar devredilmesi mümkün olmayan haklardır.
Örneğin:
n Nişanın bozulmasını isteme
n Ergin olmayı talep etme
n Adının değiştirilmesini isteme
n Boşanma davası açma
B) Kişiye Bağlı Olmayan Haklar: Bunlar devredilebilen haklardır. Örneğin: Malvarlığı hakkı, miras hakkı, alacak hakkı, mülkiyet hakkı
Kişi ve Kişi Türleri: Kişilerin türlerini, ehliyetlerini, kişisel durumlarını, yakınları ile olan ilişkilerini (hısımlığı), belirli bir yerle olan ilgilerini(yerleşim yeri), kişiliğin başlangıcı, sona ermesi ve korunmasını düzenleyen medeni hukuk koludur.
Kişiler; gerçek kişiler ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayrılır. İnsanlar gerçek ki-
şilerdir. Dernek, sendika,vakıf,siyasi parti, meslek odası ve kamu kurumları gibi insanların bir araya gelerek oluşturdukları kişiliklere ise tüzel kişiler denir.
1. Gerçek Kişiler
Gerçek Kişiliğin Başlangıcı
Gerçek kişilik tam ve sağ doğumla başlar. Kişinin hakları ise sağ doğmak şartıyla anne karnına cenin olarak düştüğü anda başlar. Anne karnında doğumu beklenen
çocuğa hukukta “cenin” denir. Çocuk sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan itibaren medeni haklardan yararlanır yani hak ehliyetine sahip olur. Çocuğun
kişilik kazanıp kazanmaması özellikle “miras hukuku” bakımından önemlidir.
Gerçek Kişilerde Hak Ehliyeti
Medeni haklardan yararlanma ehliyetidir. Borçların sahibi olabilme iktidarıdır. Doğumla kazanılır. Pasif bir haktır. Herkes hak ehliyetine sahiptir. Buna “genellik ilkesi”
denir. Herkes eşit hakka sahiptir. Buna da “eşitlik ilkesi” denir.
Fiil ehliyeti; hukuki işlem ehliyeti, haksız fiilden sorumlu olma ehliyeti ve dava ehliyetini
kapsar.
Gerçek Kişilerde Fiil Ehliyeti
Medeni hakları kullanma ehliyetidir. Bir şahsın bizzat kendi fiil ve muameleleriyle
kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır.
3 Temel Şartı vardır:
1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak: Bir kişinin fiil ve muamelelerinin sebebini,sonuçlarını, kapsam ve etkilerini önceden görebilme ve bunlara uygun hareket
edebilme iktidarıdır. Ayırt etme gücünü ortadan kaldıran nedenler, akıl zayıflığı,akıl hastalığı, yaş küçüklüğü, sarhoşluk ve buna benzer (afyon, kokain, eroin alma,
ateşli hastalık) hallerdir.
2. Kısıtlı Olmamak: Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, alkol ve uyuşturucu maddi bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim, bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olma; yaşlılık veya sakatlığı, deneyimsizliği
sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemeyen kişilere vasi atanır ve bu kişilere “kısıtlı” denir.
3. Ergin Olmak
a) 18 Yaş normal erginlik: Gerçek kişiler kısıtlı olamamak ve ayırt etme gücüne
sahip olmak şartıyla 18 yaşını doldurduklarında ergin sayılırlar.
b) 17 Yaş evlenme erginliği: Kişiler aile izniyle 17 yaşında da evlenerek erginlik kazanabilirler.
c) 16 yaş fevkalade evlenme erginliği: Evlenmeye mücbir bir sebebin ortaya çıkması durumunda mahkeme kararıyla evlenerek ergin kılınmak mümkündür.
d) 15 yaş mahkeme kararıyla sınırlı erginlik: Küçüğün açıkça çıkarına olan bir durumda mahkeme küçüğü sadece belli konularda işlem yapma yetkisine kavuşturabilir. Ancak bu kişi tam olarak ergin sayılmaz, örneğin evlenemez.
Bunun için:
a) Küçüğün 15 yaşını bitirmiş olması
b) Küçüğün isteği
c) Velinin rızası
d) Küçük vesayet altında ise “vasinin dinlenmesi”
e) Küçüğün menfaatinin bulunması

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi Ölüm Ölüm Karinesi Birlikte Ölüm Karinesi Ölüm tehlikesi içime kaybolma Uzun süre haber almama Gaiplik (Kayıp) Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi Ölüm
a) Ölüm Karinesi: Ağır ölüm tehlikesi halinde kaybolan ya da öldüğüne kesin gözle bakılan kişilerin ölmüş kabul edilmesidir.
b) Birlikte Ölüm Karinesi: Bir kaza ya da olayda ölen kişilerden hangisinin önce hangisinin sonra öldüğü bilinemiyorsa hepsinin aynı anda ölmüş kabul edilmesine denir. Bu durum miras hukuku açısından önemlidir. Karine: Bir şeyin öyle olup olmadığı bilinmese dahi o şeyin öyle olduğunun kabul edilmesine denir. Gaiplik: Ağır ölüm tehlikesi halinde kaybolan ya da kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişilerin belli bir süre geçtikten sonra ölmüş kabul edilmelerine denir. Ağır ölüm tehlikesi halinde 1 yıl beklenir. 1 yıl sonunda miras mirasçılara teminat kar- şılığı verilir. Mirasın mirasçılara tam olarak geçmesi için 5 yıl daha geçmesi gerekir. Haber alamama durumunda 5 yıl beklenir. Mirasın mirasçılara tam olarak geçmesi için 15 yıl daha geçmesi gerekir. Her durumda gaibin 100 yaşını doldurması durumunda süre biter

.2. Tüzel Kişiler Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, birden fazla kişinin bir araya gelerek oluşturdukları, kendine özgü hak ve borçlara sahip olabilen kişi ya da mal topluluklarıdır. (Dernekler, siyasi partiler, meslek odaları kişi toplulukları olmasına karşın vakıflar, ticari şirketler mal topluluklarıdır

Tüzel Kişiliğin Başlangıcı Tüzel kişilik üç sisteme kurulabilir.
1. Serbest Kuruluş Sistemi: Herhangi bir yerden izin almaksızın sadece ilgili yerlere bildirimde bulunularak tüzel kişilik oluşturulur. Dernekler, Sendikalar, siyasi partiler serbest kuruluş sistemi ile kurulur (izin almaksızın).
2. İzin Sistemi: Belli kurumlardan izin alarak tüzel kişiler kurulur. 3. Tescil Sistemi: Bir yere sicil kaydettirerek kurulmalıdır. Örneğin vakıflar vakıf siciline, ticari şirketler ticari siciline kaydedilerek kurulurlar.
Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyeti Tüzel kişiler hukukun zorunlu kıldığı organlara sahip oldukları anda fiil ehliyetine sahip olurlar.
Zorunlu organlar: yoluyla fiili ehliyeti kullanabilirler.
1. Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Genel Kurulu
Tüzel Kişiliğin Çeşitleri
1. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri
Kuruluşları, çalışmaları ve sona ermeleri tamamen kamu hukukuna göre düzenlenen
kişiliklerdir. Özellikleri: Kanun ve kanunların gösterdiği yetkiye dayanarak kurulurlar
n Malları devlet malı statüsündedir,  Gücünü devletten alır
n Vesayet yönetimine tabi değildir, Kendi içinde üçe ayrılır
a) Yerel Yönetim Kuruluşları: Belediyeler,Köyler,İl Özel İdaresi
b) Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları
n Kamu İktisadi Teşekkülleri, Üniversiteler,YÖK
c) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
n Baro  Ticaret Odaları Tabip Odaları Ziraat Odaları
2. Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Bireyler tarafından özel hukuk esasına göre kurulan kişiliklerdir. Kazanç paylaşımı
açısından kendi içerisinde iki gruba ayrılır.
a) Kar Amacı Güdenler: Anonim, limited, komandit vb. kâr amacına yönelik ticari tüzel kişiliklerdir.
b) Kar Amacı Gütmeyenler:
1. Dernekler: Kişi topluluğudur. En az yedi kişiden oluşur.
En çok üye sayısı sınırlaması yoktur.
2. Vakıflar: Mal topluluğudur.Kişilerden oluşmadığı için kendine özgü organları vardır.
Türk Medeni Kanununda Tüzel Kişilikle İlgili Hükümler
n Amacı hukuka ve ahlaka aykırı olan topluluklar tüzel kişilik kazanamazlar.
Tüzel kişilikler cins, yaş ve hısımlık gibi insana özgü özelliklerin dışında insanların sahip olduğu tüm hak ve borçlara sahiptir.
Kamu tüzel kişiliği kanunla ya da kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kurulur.
n Tüzel kişilikler yasal organlara sahip olmakla fiil ehliyetine kavuşurlar.
n Tüzel kişinin iradesi organları vasıtasıyla açıklanır.
n Organlar fiil ve eylemleri ile tüzel kişiyi borca sokabilirler.
Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi
İnfisah(Dağılma)
Mahkeme Kararıyla Zorunlu Organları Kararıyla Tüzel Kişilik
Kendiliğinden dağılır
Fesih (Dağıtılma): Bir derneğin tüzel kişiliğinin bir kararla ortadan kaldırılmasıdır.
Kural, derneklerin mahkeme kararıyla feshidir. İstinaden milletlerarası kuruluşların feshine içişleri Bakanlığının önerisiyle “Bakanlar Kurulu” karar verir. Dernek ve vakıfların kapatılmasına karar veren mahkeme Asliye hukuk mahkemesidir. Siyasi
partileri Anayasa mahkemesi kapatır. Derneklerin feshi kararını “dernek genel kurulu” verir.
C) Miras Hukuku Bir kimsenin ölümünden sonra para ile ölçülebilecek bütün hak ve borçlarının yani terekesinin kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarından oluşur. Miras(tereke) miras bırakanın(muris) mal varlığının toplamıdır. Muris: Miras bırakan kişiye muris denir. Varis: Miras kalan kişiye denir. Tereke: Miras kalan hak, mal ve borçlar toplamına tereke denir.
D) Eşya Hukuku Eşya hukukunun konusunu büyük ölçüde ayni haklar oluşturur.
Ayni hak; eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haktır.
Malik: Eşyanın sahibine malik denir.
Zilyet: Eşyanın mülkiyetini elinde bulundurmamak koşuluyla kullanma hakkını elinde bulundurmak. Hüsnü Niyet (İyi Niyet): Hakların kazanılmasında sübjektif iyi niyet, hakların kullanılmasında ve borçların yerine getirilmesinde ise objektif iyi niyet kuralları geçerlidir.
2. Borçlar Hukuku Kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Borç ilişkisi, hukuki işlemlerden(satım, alım, vekalet vb.), haksız fiillerden (bir kimsenin otomobilini çizmek, bir kimseyi yaralamak gibi eylemlerden) veya sebepsiz zenginleşmekten do- ğabilir.Borç ilişkisinde taraflardan birine “alacaklı”, diğerine “borçlu” denir. Borçlunun yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranışa “edim” denir.
Alacaklı: Borç ilişkisine dayanarak borçludan kendisine bir edimde bulunmasını
isteme yetkisine sahip bulunan taraftır.
Borçlu: Borç ilişkisi nedeniyle alacaklıya edimde bulunma yükümlülüğü altına giren
taraftır.
Edim: Borcun konusudur. Borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği,
borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimidir. Edim meşru olmalı, ahlaka, adaba, kanuna (hukuka) uygun olmalı, belli edilebilir ve imkan dahilinde olmalıdır.
Edimin yerine getirilmesine “ifa” denir.
Edim üçe ayrılır;
n Yapma edimi
n Yapmama edimi (Örn: Bir kişiye bir işi yapmaması karşılığında para vermek)
n Verme edimi
Talep hakkı: Alacaklının borçludan edimini yerine getirmesini isteme yetkisidir. Talep hakkı yargı organları vasıtasıyla kullanılırsa buna da “dava hakkı” denir.
A. Hukuki Sözleşmeden Doğan Borçlar Sözleşme
(Akit, mukavele):  İki tarafın hukuki sonuç elde etmek üzere iradelerini karşılıklı ve uygun surette açıklamalarıdır. Sözleşmenin meydana gelebilmesi için karşılıklı ve birbirine uygun surette yapılmış 2 irade açıklamasına ihtiyaç vardır. Bu irade açıklamalarından birine “icap”, diğerine “kabul” denir.
İcap: Sözleşmenin doğmasını sağlamak üzere yapılan tekliftir. İlk irade açıklamasıdır. icap, bir kişiye veya tüm kamuya yapılabilir. Sözleşmenin esaslı noktalarını içermeli ve icapla bağlılık isteği kesin surette yansıtılmalıdır. İcap kural olarak icapçıyı bağlar. Etiketli mal sergilenmesi icaptır.
İcaba Davet: İcapçı icabla bağlılığını belli etmemişse son söz söylenmemişse söz konusudur. Ör: Etiketsiz mal sergilenmesi, fiyat gösterilmeksizin reklamlar ve ilanlar yapmak, tarife, katalog ve cari fiyat listeleri göndermek. capçının kabulünden önce ölmesi veya fiil ehliyetini kaybetmesi icabın geçersiz
olması sonucunu doğurmaz, ölüm halinde icapçının mirasçıları onun yerine geçer. Fakat icapçının kişisel edimi varsa mirasçılar bu edimle bağlı değildir.
Kabul: Sözleşmenin kurulması için yapılması gerekli icaba uygun irade açıklamasıdır. Kabul açık olabileceği gibi tavır ve davranışlarla da ifade edilen örtülü (zımni)kabul olabilir. Ör: Minibüse bindiğimizde şöföre yol ücretini kabul ettiğimizi açıkça belirtmemiz gerekmez. Hizmetten faydalanmamız yol ücretini kabul ettiğimiz anlamına gelir.
Hazırlar Arasında Sözleşme: Kabulün açıklandığı an meydana gelir.
Hazır Olmayanlar Arasında Sözleşme: Kabul haberi icapçıya vardığı an kurulur.
Varma teorisi kabul edilmiştir. Fakat sözleşme hükümlerini kabul haberinin gönderildiğiandan itibaren doğurmaya başlar. Özellikle faiz hesaplarında sözleşme hükümlerinin doğduğu an önemlidir.
3. Ticaret Hukuku Kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümünü ticaret hukuku düzenler. Ticaret hukuku kişilerin ticari bir işletmeyle ve ticari bir işetmenin diğer ticari bir işletme ile girdiği ilişkiyi inceler. Ticaret hukuku medeni hukuku tamamlayıcı niteliktedir.
A) Ticari İşletme Hukuku: Ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletmedir. Örneğin; matbaacılık, otel ve lokantacılık, bankacılık, özel okul, özel hastane, sarraflık, nakliyecilik vb
B) Şirketler Hukuku: İki veya daha çok kişinin, emeklerini ve mallarını ortak bir amaca ulaşmak için birleştirmeleridir. Bir kazanç sağlamak ve bu kazancı paylaşmak amacıyla kurulmuşlardır. Kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket ve limited şirket olarak dörde ayrılmışlardır.
C) Kıymetli Evrak Hukuku: Kambiyo senetleri ve ticari senetler denilen kıymetli evraklarla ilgili düzenlemeleri yapar. Kıymetli evrak yazılı senetlerdir ve ancak kanunun belirttiği şekilde düzenlendiğinde geçerli olurlar. Kambiyo senetleri poliçe, çek, bonodan ibarettir.
D) Deniz Ticareti Hukuku: Denizde gemilerle yolcu ve eşya taşıma işlerini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır.
E) Sigorta Hukuku: Bir şeyin ya da bir kimsenin, herhangi bir yönden ileride karşılaşacağını düşündüğü zararların giderilmesi amacına yönelik yapılan davranışa sigorta denir.
4. Devletler Özel Hukuku farklı devletlere bağlı kişilerin ilişkisini düzenler. Devletler özel hukukunun düzenlediği ilişkilere daima yabancı bir unsur karışmıştır. Bu yabancı unsur yer veya kişi olabilir. Örneğin bir Türk ile bir Alman’ın evlenmeleri, bir Bulgar’ın Macaristan’da bir Yunanlıyı evlat edinmesi gibi örneklerin hangi mahkemede ne şekilde düzenleneceği Devletler Özel Hukukunun konusudur.

 

ofis programları2

Ders ile ilgili uygulama örnekleri

http://www.gorselprogramlama.com/veri-tabani-access-yazili-uygulama-sorulari/

 1. Sunu oluşturmak
 2. Sunu oluşturmak
 3. Veri tabanı oluşturmak İNTERNET UZERINDEN
 4. Veri tabanı oluşturmak
 5. Veri tabanı rapor oluşturmak
 6. Veri tabanı rapor oluşturmak
 7. Web işlemleri yapmak
 8. Web işlemleri yapmak

 9. Modüller/İçerik/Konular
  Sunum cihazları ve yazılımları tanımak
  Sunum hazırlamak
  Sunum yapmak
  Sunum yapmak
  Veri giriş ortamı, donanım ve yazılımı belirlemek
  Veri türleri ve veri işleme işlemleri yapmak
  Veriye hızlı erişimi sağlamak
  Veriye hızlı erişimi sağlamak
  Raporlamak ve depolamak
  Veri güvenliğini sağlamak
  Web sayfası işlemleri yapmak
  Web sayfası yapmak
  Web sayfalarını yayınlamak ve güncellemek
  Web sayfalarını yayınlamak ve güncellemek
1413788025489

e pazarlama

ONLİNE VERİ   TABANI   
     https://tr1.mybasiccrm.com/workzone.php#10
Veri Tabanlı Pazarlama

http://www.satisteknikleri.org/Kategori/pazarlama-teknikleri/e-pazarlama
internette-is-kurmanin-dayanilmaz-hafifligi/E- Pazarlama Nedir             epazarlamaindir
e pazarlama teknik yapı
E-pazarlama ders notları1
internette-pazarlama-ders-notlar-sunu2
E-Pazarlama Ders Notları3
http://www.pazarlama notları  4
DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) NEDİR?
1. Benchmarking (Kıyaslama) Nedir?

Kıyaslama’nın (Benchmarking) amacı nedir? Ne tür faydaları vardır?
Think local, act global” (yerel düşün, küresel davran)
http://slideplayer.biz.tr/sunum
Bahçeşehir Üniversitesi’nde E-Ticaret Dersleri
Pazarlama Uzmanlık E-Eğitimi
http://www.satisteknikleri.org/Kategori/pazarlama-teknikleri/pazarlama-notlar
Girişimcilerin Algılamaları ve Uygulamaları

  http://www.eticaret.com/demo-talebi/e pazarlama ile ilgili görsel sonucu
tuketıcı problemleri cozum yolları

 

 İnternet üzerinden veri tabanı uyulama
ZOHO İLE ONLİNE VERİ TABANI  https://tr1.mybasiccrm.com/workzone.php#10
Hafta İçerik/Konular
1 E-ticaret müşterilerini belirlemek
2 E-ticaret müşterilerini belirlemek
3 E-ticaret müşterilerini belirlemekİnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak
4 İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak
5 İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak
6 İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak
7 İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak
8 E-Satış yapmak
9 E-Satış yapmak
10 E-Satış yapmak
11 E-Satış yapmakWeb sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak
12 Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak
13 Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak
14 Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak
15  
16  

 Öğrenci odev slaytları

 14620072        ÖZLEM AKDENİZ veri tabanı

14620074     CANAN VAMİN veri tabanlı pazarlama

 

pazarlama mevzuatı

Tüketici Sorunları ve Hakları hakkında bilgi almak için ALO 175 Tüketici Hattını arayabilirsiniz.
Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.
tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir
Davacı banka, kredi kartı kullanıcısı olan davalının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurusu üzerine, bankaca kredi kartı sözleşmesine göre hesabından kesilen yıllık 30 TL üyelik ücretinin iadesine karar verildi    YARGITAY 13.DAİRE KARARI
 
Tüketicilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri dir.
 tüketici bilinci ve hak arama alışkanlığının daha da artırılması ile ilgili görsel sonucu
Tüketici Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulmuştur.
Tüketici Mahkemeleri ise Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri illerinde kurulmuştur. Bu iller dışındaki il ve ilçelerde başvurular Tüketici Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılmalıdır. Bu mahkemelerde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.tüketici bilinci ve hak arama alışkanlığının daha da artırılması ile ilgili görsel sonucu
2015 yılında İl Tüketici Hakem Heyetleri için 3.300 TL, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 2.200 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.
2015 yılı için 3.300 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemesine başvurulması zorunludur.
 1. krediKart aidat iade İle ilgili yargıtay kararı ve dilekçe örnekleri
 2. tüketici mevzuatı
 3. yasal yollara nasıl bayvurulur
 4. dilekçe örnekleri
 5. pratikbilgiler
 6. e devlet şifresi ile internetten tüketici hakem heyetine online şikayet girişi
Haftalar Konular
1. hafta Hukuka ilişkin temel kavramlar; pazarlama ile hukuk arasındaki ilişki
2. hafta Sözleşme hukuku, satış sözleşmesinin hukuki boyutları
3. hafta Tüketicinin Korunması: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
4. hafta Satıcının Hukuki Hak ve Sorumlulukları, Tüketicinin Hak ve Sorumlulukları
5. hafta Rekabet; Haksız rekabet
6. hafta Rekabet; Haksız rekabet
7. hafta Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
8. hafta Ticaret unvanı ve işletme adı
9. hafta Marka, Markalar Kanunu
10. hafta Lisans Kanunu
11. hafta Lisans Kanunu
12. hafta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
13. hafta Pazarlamada Etik Kavramı
14. hafta Satıcı ve Satıcının Etiksel Sorumlulukları

Ticaret Hukuk

genelisletmedersnotu.pdf
TİCARET HUKUKU     ozet   
hak kavramı

kişiler hukuku
tic hukuku tarih ve kavramlar

Hukuk sistemleri      Genel Hukukhukuk sistemleri ile ilgili görsel sonucu

 

KPSS Vatandaşlık Konu Anlatımlı

1. Hafta Ticaret Hukuku hakkında genel bilgi, Ticari iş, ticari işletme ve tacir kavramları
2. Hafta Ticari İşletmede Merkez ve Şube Ticari İşletmede Merkez ve Şube , İşletmenin Devri Ve Rehni
3. Hafta Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler, Ticari İş Sayılmanın Hukuk Sonuçları
4. Hafta Ticari Yargı
5. Hafta Ticaret Sicili , Ticaret Ünvanı ve Ticari Adlar
6. Hafta Haksız Rekabet , Ticari Defterler, Cari Hesap
7. Hafta Tacir Yardımcıları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kıymetli Evrak Genel Hükümler
10. Hafta Kambiyo Senetleri
11. Hafta Emtia Senetleri
12. Hafta Ortaklıklar Hukuku, Genel Olarak Şirket Kavramı
13. Hafta Ortaklık Türleri
14. Hafta Kolektif Ortaklıklar, Anonim Ortaklıklar
15. Hafta Komandit ve Limited Ortaklıklar
16. Hafta Final Sınavı

kar dagıtımı

Ünite 15 – Kar Dağıtım Politikası
fysorulartamami
http://acikogretimx.com/2011_final/finansal_yonetim_2011_final.pdf ,
 Finansal Yönetim  2011 cevaplar
CAE B D C B E D C A B D A E D A B E D C A D C E A B C E B
1 2 3 4 5  6 7  8 9  0  1 2  3  4 5  6 7  8 9 20 1 2  3 4  5 6  7  8 9  0

https://www.facebook.com/acikogretimxcom

KAPALI AŞ KAR DAĞITIMI excel otomatik

Kar dağıtım politikası, işletmenin karının ne kadarının ortaklara dağıtılacağı ve ne kadarının işletme bünyesinde bırakılarak oto finansman sağlanacağı konusundaki karar­ları içerir.

Bazı görüşler, kar dağıtım politikasının işletmenin piyasa değerini etkilemeyeceğini savunmakta, bazıları ise kar dağıtımının gelecek dönemlerde hisse senetlerinin piyasa fiyatını yükselterek, piyasa değerini etkileyeceğini savunur.

Miller – Modigliani Kar Payı İlişkisizliği Yaklaşımı

İşletme tarafından elde edilen kazancın kar payı şeklinde dağıtılması veya işletme bünyesinde bırakılmasının, işletme değeri açısından herhangi bir önemi olmadığını, işletme değerinin varlıklar üzerinden yaratılan kazançların artırılması ile yük­seltilebileceği belirtilir.

Yaklaşım yatırımcıların yapmış oldukları yatırımlarda, herhangi bir vergi ya da komisyon ücreti ödemeyeceklerini, işletmelerin iflas etmeyeceklerini kar dağıtım politikasının sermaye bütçelemesinden bağımsız olduğunu, işletmenin büyüme sağlayacağı yatırımlarda, kar payı dağıtılmasıyla elde edilen karların işletme bünyesinde bırakılmasının yatırımcılar açısından herhangi bir fark yaratmayacağını varsayar.

Gordon – Lintner Kar Payı İlişkisi Yaklaşımı

Yaklaşıma göre, kar dağıtım politikası, yatırımcıların tercihlerine bağlı olarak işletme değerini etkiler. Yatırımcıların gelecekte sermaye kazançları yerine, bugünden kar payını almayı tercih edeceklerini varsayar.

Kar Dağıtım Politikasını Etkileyen Faktörler

1.    Yasalar

Ülkemizde anonim ortaklıklar için Türk Ticaret Kanunu (TTK), halka açık anonim ortaklıklar için Sermaye Piyasası Kanunu kar dağıtımıyla ilgili hükümlere yer vermiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun Kar Dağıtım İlkeleri:

a. Net Kar İlkesi: İşletmeler kar etmedikçe, veya geçmiş yıllardan devre­den karları bulunmadıkça, ortaklara ya da hissedarlara kar payı dağıtamazlar.
b. Esas Sermayenin Korunması İlkesi: Sermaye azaltımını önlemek amacıyla şirketin ancak elde ettiği karlardan kar payı dağıtabileceğini belirtir.
c. Şirketin Borçlarını Ödeme Gücüne Sahip Olması İlkesi: İşletmenin borç ödeme gücü olmadığı durumlarda kar payı dağıtmayacağını belirtir.

2.    Vergi Düzenlemeleri

Temettü kazancının, Sermaye kazancından farklı oranlarda vergilendirilmesi, işletme ortaklarının ve hissedarların içinde bulundukları vergi dilimi gibi faktörler kar payı dağıtım politikaları üzerinde etkili olmaktadır. Bunun yanında şirketler dönem karlarını nakit olarak dağıtmak yerine sermayelerine ekleyerek ortaklarına bedelsiz hisse vermeleri halinde stopaj vergisi ödemeyecekler ve ortaklarda bir temettü geliri elde etmediklerinden yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecek­lerdir.

3.    Yapılacak Yatırımlar

Yatırımlar için gerekli olan kaynakların bir kısmı zaman zaman karın dağıtılmayarak, işletme bünyesinde tutulmasıyla sağlanabilir.

4.    Likidite

Kar dağıtımı işletme açısından nakit çıkışı gerektiren bir işlemdir. Likiditeyi düşürücü niteliktedir. Likiditesi düşük olan bir işletmenin, kar payı dağıtarak likiditesini daha da düşürmesi finansal yönetim açısından doğru değildir.

5.    Finansman İmkanları

Halka açık olmayan işletmelerin fon sağlama kapasitesi oldukça sınırlıdır. Bu yüz­den karlarını dağıtmayarak bünyelerinde bırakır ve finansal imkânlarını güçlendirir.

6.    Karların İstikrarı

Kar paylarının istikrarlı dağıtılması müşteri güveni açısından önemlidir. Yüksek kar elde edilen dönemlerde daha fazla yedek akçe ayrılmasına, düşük kar elde edilen dönemlerde ise, istikrarlı düzeye geri dönmek için önceki yıllarda ayrılan yedek akçenin kar payı olarak dağıtılmasına başvurulabilir.

7.    Borçların Düzeyi

İşletmelerin mevcut borçlarını ödemek için iki seçenek vardır. Biri, yeni borç almak veya borçları yeniden yapılandırmak, diğeri ise faaliyetlerinin sonucu elde edilen karları dağıtmayarak borç ödemesinde kullanmasıdır.

Kar Dağıtım Politikası Türleri

1.    Sabit Miktarda Kar Payı Dağıtılması

Elde edilen kar değişse de her yıl sabit miktarda kar payının dağıtılmasıdır. Bu durumun bir kaç sakıncası vardır. Hisse senetleri bu yöntemle sabit getirili yatırım araçlarına dönüşür. Enflasyon dönemlerinde, kar payı reel anlamda azalmakta veya karın yüksek olduğu yıllarda verilmesi gerekenden daha az kar payı verildiği kanısı piyasada yaygınlaşır. Sabit miktarda kar payı dağıtımı hisse senetlerinin piyasa değerinin de sabit bir düzeyde ya da oldukça dar bir fiyat aralığında kalmasına yol açabilmekte ve sermaye kazancı bekleyen yatırımcıları çekmemektedir. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde sabit miktarda kar dağıtımı politikası, yerini “sabit büyüme oranı” politikasına bırakmıştır. Bu durumda şirketler, ödeyecekleri temettü miktarını, her yıl daha önceden sabit olarak tespit ettikleri oranda artırmak suretiyle belirlemektedir.

2.    Sabit Oranda Kar Payı Dağıtılması

Sabit bir miktar yerine, dönem karının sabit bir oranı kadar kar payı dağıtılmasıdır.

3.    Sabit Miktarın veya Oranın Yanında Ek Kar Payı Dağıtılması

İşletme, bir taban kar payı dağıtım miktarı veya oranı saptadıktan sonra, normalde ödediği sabit oran veya miktar üzerine ek bir kar dağıtma yoluna gitmeleridir.

4.    Artıklar Oranında Kar Payı Dağıtılması

İşletmenin yatırımları için ihtiyaç duyduğu kaynaklar, elde edilen karlardan düşüldükten sonra kalan tutarın kar payı olarak dağıtılmasıdır.

5.    Temettü Avansı Ödemeleri

Hesap dönemi bitmeden veya bitmiş olsa bile genel kurul tarafından kar dağıtım kararı alınmadan ileride er paya karşılık düşecek temettüye mahsuben avans Ödemesi yapılır. Yurtdışındaki şirketler tarafından kullanılır.

Kar Payı Ödeme Yöntemleri

1.    Nakit Olarak Yapılan Kar Payı Ödemesi

Bu yöntem işletmeden nakit çıkışını gerektirdiğinden işletmenin likidite durumunun uygun olması gerekir.

2.    Hisse Senedi Şeklinde Yapılan Kar Payı Ödemesi

Ortaklara kar dağıtımında nakit yerine hisse senedi verilmesidir. Dağıtılmayan karlardan sermaye hesabına yapılan bir nakil işlemidir.

3.    Kendi Hisse Senetlerini Satın Alarak Kar Payı Ödemesi

İşletmeler kendi hisse senetlerini satın alarak piyasadaki hisse senedi mik­tarını azaltmakta ve toplam kardan hisse başına kar artmaktadır. Hisse başına gelirin artması sonucu hisse senetlerinin piyasa fiyatı artmakta ve ortaklar kar payı yerine, sermaye kazancı elde etmektedir.

Kar Dağıtım Hesaplamaları

Dönem karının bir kısmı kurumlar vergisi, gelir vergisi ve vergi fon payları olarak devlete ödenmekte, geriye kalanın bir kısmı yedek akçe ve fon olarak (dağıtılmayan karlar) işletmede bırakılmakta, son kısım ise ortaklara temettü olarak dağıtılır. Karların paylaşımını kar dağıtım tablosu gösterir. Kar dağıtım tablosunun düzenleme amacı özellikle sermaye şirketlerinde dönem karından ödenecek vergi ve fonların ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar pay­larının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına temettü oranının hesaplanmasıdır.

Kar Dağıtım Tablosunun Düzenleme Kuralları

 1. 1. Dönem karından ve yedeklerden yapılan dağıtımlar ayrı ayrı gösterilir.
 2. 2. Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler, I ve II. tertip yasal yedekler, olağanüstü yedekler gösterilir.
 3. 3. İmtiyazlı paylar varsa adi ve imtiyazlı hisse senetlerine ödenen kar paylan ayrı ayrı gösterilir.
 4. 4. Katılma intifa senetleri kara iştirakli tahvil ile kar zarar ortaklığı belgesi ihraç edilmişse bunlara ödenen paylar ayrıca gösterilir.

Anonim şirketlerde vergiye esas olan kar yani kurumlar vergisi matrahı, mali kardır.
malikar

 

Formüle gösterecek olursak;

Mali Kar

=

Dönem Karı

+

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

-

Vergiden Muaf Gelirler ve İndirimler

 • Bulunan mali kardan öncelikle,Kurumlar Vergisi         % 30olarak hesaplanır.
 • Dönem karı üzerinden,I. Tertip Yedek Akçe   %5Ödenmiş sermaye üzerinden de,I. Temettü                  %5olarak hesaplanır.
 • Kar dağıtımı olan I. ve II. Temettü üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi yapılır.
 • I. Temettü dağıtılabilir karın %20’sinden az olamaz ve halka açık olmayan anonim şirketlerde nakit olarak ödenir. Halka açık olan anonim şirketlerde ise, yönetim kurulunun vereceği karara göre, ödeme yapılır veya yapılmaz (serbest bırakılmıştır).

Halka Açık Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı

Örnek: Açıköğretim AŞ ilgili dönem karı 15.000 TL dir. Şirketin 5.000 TL kanunen kabul edilmeyen gideri ve 8.000 TL yatırım indirimi vardır. Şirketin Ödenmiş 50.000 TL sermayesi vardır. Her biri 1 TL nominal değerli 50.000 adet hisse senedinden oluşmaktadır. Buna göre, kar dağıtımı nasıl yapılacaktır?

 1. 1. Aşama: Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesi
Dönem Karı (Ticari Kar)

15.000 TL

Eklenecekler
+ Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

+5.000 TL

İndirilecekler
- Yatırım İndirimleri

(8.000 TL)

Mali Kar (Kurumlar vergisi Matrahı)

12.000 TL

 1. 2. Aşama: Kurumlar Vergisinin Hesaplanması
Kurumlar Vergisi = Mali Kar x %30
Kurumlar Vergisi = 12.000 x 0,30 = 3.600
 1. 3. Aşama: I. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Temettü Tutarının Hesaplanması
I. Tertip Yedek Akçe = Dönem Karı x %5
I. Tertip Yedek Akçe = 15.000 x 0,05=750
 1. 4. Aşama: Dağıtılabilir Karın Hesaplanması
Dönem Karı (Ticari Kar)

15.000 TL

Ödenecek Vergi ve Fonlar

(3.600 TL)

- Kurumlar Vergisi (3.600)
I. Tertip Yedek Akçe

(750 TL)

Dağıtılabilir Kar

8.150 TL

 1. 5. Aşama: I. Temettü Tutarının Hesaplanması
 • Halka açık anonim şirketlerde I. temettü tutarı dağıtılabilir karın %20’sinden az olamaz.En az I. Temettü = 8.150 x 0,20 = 1.630 TL
I. Temettü = Ödenmiş Sermaye x %5
I. Temettü = 50.000 x 0,05 = 2.500
 1. 6. Aşama: II. Tertip Yedek Akçenin ve II. Temettünün Hesaplanması
Dağıtılabilir Kar

15.000 TL

I. Temettü

(2.500 TL)

Kalan Kar

8.150 TL

II. Tertip Yedek Akçe (%10)

(815 TL)

II.Temettü (kalanın tamamı)

(7.335 TL)

 • II. Temettü: Genel Kurul Kararı ile ortaklara dağıtılan karlardır.
 • II. Tertip Yasal Yedek Akçe: TTK’de ortaklara % 5 I.Temettü hariç kalan kârın dağıtılması istenen kısmının % 10′udur.

I. ve II Temettü Üzerinden Gelir Vergisi ve Fon Payı Kesintisi

Gelir Vergisi = I. Temettü x %10
Gelir Vergisi = 2.500 x 0,10 = 250
Gelir Vergisi = II. Temettü x %10
Gelir Vergisi = 7.335 x 0,10 = 733,5
 1. 7. Aşama: Hisse Başına Temettü Tutarının Hesaplanması
Hisse Başına Temettü =

I. Temettü + II. Temettü

Hisse Senedi Sayısı

Hisse Başına Temettü =

2.500 + 7.335

50.000

Hisse Başına Temettü = 0,1967 TL
 1. 8. Aşama: Hisse Başına Temettü Oranının Hesaplanması
Hisse Başına Temettü Oranı =

Hisse Başına Temettü Tutarı

Hisse Senedi Değeri

Hisse Başına Temettü Oranı =

0,1967

1

Hisse Başına Temettü Oranı = % 19,67