kar planlaması

karlilikanalizleri

Bir işletmeye ait giderler sabit ve değişken giderler olarak ikiye ayrılabilir. Sabit giderler; firmanın faaliyette olduğu süre boyunca ne olursa olsun katlanmak zorunda olduğu giderlerdir. Örnek olarak; işyeri kirası, sigorta, araç, makine-ekipman, amortisman vs… Değişken giderler ise firmanın faaliyet hacmindeki değişikliklere göre farklılık gösteren giderleri ifade eder. Örneğin; enerji giderleri ve hammadde giderleri üretim hacmine bağlı olarak artan ya da azalan giderler olduğundan değişken giderler kategorisinde yer almaktadırlar. Bir de değişken ve sabit giderleri birlikte içeren yarı değişken giderler vardır ki; onlara da örnek olarak tamir-bakım giderleri verilebilir.

 

Başa baş noktası analizi, kısa dönemde hem sabit, hem de değişken giderlere sahip işletmelerin alacakları stratejik kararlara yardımcı olan bir karlılık analizidir. Finansal analiz ve finansal karar üretme konularındaki başlıca kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir[2]:

  1. Firmanın zarar etmemesi için ulaşılması gerekli iş hacmi seviyesinin saptanması,
  2. Birim maliyetlerin ve satış fiyatlarının hesaplanması,
  3. Üretim kapasitesinin belirlenmesi,
  4. İşletme sermayesi gereksiniminin tahmini,
  5. En karlı ürün türlerinin / bileşiminin seçimi,
  6. Değişken / sabit giderler, satış fiyatı, satış hacmi veya kar beklentilerindeki

değişmelerin birbirlerine etkileri,

  1. Firmanın izleyeceği üretim, fiyat, yatırım politikalarına karar desteği,
  2. Planlama ile gerçekleşmenin karşılaştırılarak değerlendirilmesi.

Zaman zaman satış karı, faaliyet karı , net kar gibi kategorilendirmelerle karşımıza çıkan kar kavramı, hangi tür değerlendirmeye göre yapılırsa yapılsın aslında o değerlendirme alanına ait gelirler ile giderler arasındaki farkı ifade eder. Bu doğrultuda kar denklemi aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşir.

Örnek:  60.000 adet ürün üretmeyi planlayan A firması gerçekleştireceği üretim için toplam olarak  70.000 TL sabit, 180.000 TL ise değişken maliyete katlanması gerektiğini tespit etmiş ve üreteceği her bir ürün için 8 TL satış fiyatı belirlemiştir. Bu durumda firmanın satış ve miktar bazında başa baş noktaları aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Formülü örneğimiz üzerinde uygulamak istersek, bahsi geçen işletmenin 100.000 TL kar hedeflediğini düşündüğümüzde hedef kar noktasına ulaşmak için gerekli miktar şu şekilde olmalıdır:

resmi yazı yazma kuralları

yonetmelik_yeni/resmi yazı yazma    yazisma_sunum_170512

a) Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi,

b) Resmî belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri,

c) Resmî bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri,

d) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini,

e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi,

f) Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi,

g) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı,

h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı,

ifade eder.

Tutanak

Söylenen sözleri, yaşanan olayları ve bunların sonuçlarını içeren metinlere tutanak denir.

Tutanakların hiçbir yorum ya da görüş içermemesi gerekmektedir. (bu madde son derece önemlidir) Her şeyin olduğu gibi tarafsız bir şekilde yazıya geçirilmiş olması gerekmektedir.

Ara sınav

finansal yönetim

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

1)Sadık BAKBAK ve Ortakları bir Kollektif Şirketler kurmaya karar veriyorlar. Şirketin kuruluşuyla ilgili bütün işlemleri tamamlayıp şirketi tescil ve ilan ederek işlemlere başlıyorlar. Ortakların taahüdleri ise,
Ortak Sadık BAKBAK 24.000 TL. nakit, 4.000 TL.’lık hisse senedi, 20.000 TL.’lık ticari mal, 2.000 TL.’lık alacak senedini, ortak Hasan Öztürk 30.000 TL. nakit, 8.500.TL. demirbaş, 6.500 TL. alacak senedi, 5.000 TL. çeki şirkete devrederek Ortaklar Taahüdlerini yerine getirmişler,kuruluş gideri olarak 1180 lira %18 kdv dahil kasadan ödenmitir. Kuruluşla ilgili yevmiye, buyuk defter  kayıtları ve Sadık Ak ve Ortakları  Kollektif Şirketinin açılış bilançosunu düzenleyelim. 30P

—2)Kollektif şirketler ana sözleşmede değişiklik kararını oy birliği ile mi,yoksa oy çokluğu ile mi alırlar?5p

 

3)kolektif şirketlerin kuruluş sürecini yazınız?10p
4)ticaret şirketlerinin tutmak zorunda oldukları defterleri ttk vuk na gore nelerdir? Yazınız.5p

5) Kişilerin sermaye, emek ve bilgilerini kâr amacıyla bir araya getirerek oluşturdukları ekonomik ve teknik kuruluşlara ne ad verilir? 5p.

6)Türk ticaret kanuna tabi şirketleri ve Borçlar kanununa tabi şirketleri sınıflandırarak yazınız? 5p

7) Sınırsız sorumluluk nedir? Hangi şirketin ortakları sınırlı sorumludur? Yazınız5p
8)Şahıs şirketleri, sermaye şirketleri  en az kaç kişi ile kurulur? yazınız5p
10)A Kollektif  şirketi sonlandırmasını yapınız 10P

A-KOLLEKTİF   ŞİRKETİ
..11../.10…/2014.

BORÇ     TASFİYE SONU BİLANÇOSU  ALACAK
BANKALAR HESABI   61.000,00   SERMAYE HESABI 130.000,00
GEÇMİŞ YILLAR ZAR.                                                                                                HS.-65.000,00

TASFİYE KAR VE ZARAR
-4.000,00

GENEL TOP    61.000,00  GENEL TOPl             61.000,00
11) Veli BAĞ ve Ortağı Kollektif Şirketinin sermayesini 30.000 TL ye çıkarmaya karar verilmiş. Ortaklar sermaye taahhütlerini nakit olarak vermişlerdir.10P
a  – Sermaye Taahhüt yevmiye kaydını yapınızı;

b- Sermaye Taahhüdünün nakit olarak yerine getirilmesi kaydı;

12)Veli BAĞ ve Ortakları Kollektif Şirketi oy birliği ile aldıkları kararla şirket sermayesini 130.000.TL.‘dan 100.000.TL.‘ya indirmeye karar vermişlerdir. Ödeme ortaklara kasadan nakit olarak yapılmıştır. 5P

– Ortaklara paranın kasadan nakit olarak ödenmesi kaydı;5P

Zararın Sermaye İle Karşılanması:Şirketin sözleşme hükümlerine göre ya da ortakların oy birliği kararı ile zara sermaye azaltılması ile karşılanabilir.

13) Veli BAĞ ve Ortakları Kollektif Şirketi’nin 2014 yılı zararı 12.000. TL.’dır. Ortaklar oy birliği ile aldıkları kararla bu zararı sermaye paylarını azaltarak karşılayacaklardır. Ortakların sermaye payları eşittir. 10P

14) SORU; Veli BAĞ ve Ortakları Kollektif Şirketinin sermayesi 130.000. TL.’dır. Şirket 2014 yılı sonunda 8.000.TL. kâr elde etmiştir. Ortakların sermaye payları eşittir. Karın ortaklara dağıtılması ve ortaklara ödenmesi işlemleri yapınız?.

– 2014 yılı karının Ortaklar hesabına aktarılması kaydı;

– Ortaklara olan borcun şirketin banka hesabından ödenmesi kaydı;